TUCSAmark Yeterlilik Belgesi

arge

Bu program çerçevesinde geliştirilen çalışmaların sonucunda çelik yapı sektöründe çalışan kuruluşlar, işlevleri ve iş konularına göre sınıflandırılmış; teknik donanım ve olanakları, kalite yönetim sistemleri, malî büyüklükleri ile uygulama referanslarına göre değerlendirilmiş, derecelendirilmiş; uluslararası bir sertifika verilerek de yeterlik ve yetkinliklerine göre belgelendirilmiş olmaktadırlar.

TUCSAmark belgelendirmesi TYÇD Yapı Çeliği İşleri Teknik Şartnamesinde istenen Yeterlik Belgelendirmesi 4.2 şartını da yerine getirmektedir.

• Teknik beklentilerinin karşılığı kimden ve hangi koşullarda elde edileceğini sağlıklı olarak bilecektir.

• Projeye uygun kuruluşa çabuk ulaşarak para ve zaman kaybından kurtulacaktır.

• Birlikte çalışacağı kuruluşları yeterlik, yetkinlik ve kalite bakımından önceden değerlendirilmiş olanlar arasından seçilebilecektir.

• Yetkili kişilerden hizmet alacak ve işin kalitesi güvenebilecektir.

• Sigortasını, vergisini ödeyen, iş güvenliği ve iş sağlığına özen gösteren, çevreyi korumaya değer veren, toplumsal sorumluluklarını yerine getiren kuruluşlarla çalışma olanağı elde edecektir.

• İhalelerde sağlıklı fiyat değerlendirmesi yapılabilecektir.

• Ulusal ve uluslararası projelerdeki imalat ve hizmet kalitesi yükselecektir.

• Yönetmelik ve standartlar gibi tamamlayıcı çalışmaların aranılır hale gelmesi sağlanacaktır.

• Özdenetim mekanizmaları gelişecektir.

• Çelik yapıların avantajlarını daha da belirginleştirerek inşaat endüstrisine çelik yapı teknolojilerinin sağlıklı bir biçimde kazandırılmasına yardımcı olacaktır.

• Hakça rekabet koşullarını oluşturacaktır.

• Tüm sistemin yazılı belgelere dayanması kayıt dışılılığı önleyecektir.

• Kuruluşların yeterliği, yetkinliği çelik yapı sektörü içindeki konumu onaylanmış olacaktır.

• Bilinçli müşteriler müşteri kalitesini yükseltecek, büyük kuruluşların çağrı listelerine girmek kolaylaşacaktır.

• Yatırımcı ve işverenlerin kuruluşlara ulaşması kolaylaşacak ve yeni iş olanakları doğacaktır.

• Programı uygulamanın getireceği kazanımlarda teknolojinin gelişimi süreklilik kazanacak, üretim kalitesi ve rekabet gücü artacaktır.

• Uluslararası kuruluşların yüklenici seçiminde avantaj elde edilecektir.

• Sektörde özdenetim ve "benchmarking" mekanizması oluşacaktır.

Yapı sektöründeki sistemik sorunların yaygınlaşmakta olan çelik yapılara da sıçramasını önlemek için 2002 yılı başında Türk Yapısal Çelik Derneği çelik yapı ile ilgili alanlarda faaliyetlerde bulunan kuruluşları, sınıflandırma, derecelendirme, değerlendirme ve bunların sonucunda da yeterlik belgelendirmesi amacına yönelik bir programın başlatılmasına karar almıştır.

TYÇD Teknik Komitesi, bağımsız denetçi firmalar ile yapmış olduğu görüşme ve çalışmaların sonuçlarını 14 Aralık 2002 tarihinde Dernek Yönetim Kurulu’na sunmuş, Yönetim Kurulu'nun isteğiyle ön hazırlıkların ardından program 2003 yılının Ocak ve Şubat aylarında İstanbul ve Ankara’ da, Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. kuruluşunun ve konu ile ilgilenen üyelerimizin katılımı ile düzenlenen toplantılarda tartışılarak görüşülmüş, bu toplantılardan çıkan ana hatlara göre hazırlanan Program'ın ilk sürümü 30 Haziran 2003 Dernek Genel Kurul'un da açıklanarak tüm üyelerimize bildirilmiştir.

Program işleyişi ve uygulamada karşılaşılabilecek eksikleri de saptayabilmek amacıyla, bu tür çalışmalarla ilgili daha önce de deneyimleri olan üyelerimizden ÇİMTAŞ Çelik İmalat ve Montaj Sanayi A.Ş ‘de 27 Ağustos 2003 pilot bir uygulama başlatılmış; bu uygulamanın tamamlanması sonucunda da, bilindiği gibi, 21 Ekim 2003 de düzenlenmiş olan Yapısal Çelik Günü’nde ÇİMTAŞ Çelik İmalat ve Montaj Sanayi A.Ş. ‘ye ilk TUCSAmark belgesi verilmiştir.

Aradan geçen beş yıllık uygulama sonucunda görülen eksikliklerin tamamlanarak Program’ın daha etkin kullanılması ve yine Dernek tarafından 24.04.2007 tarihinde yayınlanan Yapı Çeliği İşleri Teknik Şartnamesi gereksinimlerinın de karşılaması amacıyla 02 Mart 2010 tarihinde Programın elinizde bulunan üçüncü revizyonu yayınlanmıştır.

Ana amacı, belge sahibi olmaya hak kazanmış olan kuruluşların; ekipman, personel, bilgi ve deneyim olarak yetkinliklerini tanımak ve bunun sonucunda da yatırımcıların beklentilerinin karşılığını kimden hangi şartlarda temin edebileceğinin belirlenmesinde katkıda bulunmak olan bu programa, üyelerimizin ve çelik yapıların değişik alanlarda da faaliyet gösteren kuruluşların katılımını bekliyor ve “TUCSAmark- Yapısal Çelik TUCSAmark Yeterlilik Belgesi” programının özellikleri, içeriği ve işleyişi hakkındaki bilgileri sunduğumuz bu kitapçığın, programın tanıtımı açısından yardımcı olacağını umuyoruz. Eylül 2009 Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Türk Yapısal Çelik Derneği Başkanı

3. VERSİYON TUCSAmark

Türk Yapısal Çelik Derneği’nin üye kuruluşlarını sınıflandıran, derecelendiren, değerlendiren ve belgelendiren çalışması Yapısal Çelik Yeterlilik Belgesi TUCSAmark Programı’nda 3. Versiyon uygulamaya geçti. Programa köklü değişiklikler kazandıran TUCSAmark Versiyon 3 üzerine Türk Yapısal Çelik Derneği TUCSAmark Teknik Komitesi Başkanı Selçuk Özdil ve Programın Anlaşmalı Denetim Kuruluşu Bureau Veritas’ın Müdürü Mehmet Oğuz’dan gündeme gelen değişiklikleri istedik...

Mehmet Oğuz

Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri

Daha önceki versiyonda denetimlerimizi EN 729 KAYNAK İÇİN KALİTE şARTLARI standartları baz alınarak yapılıyordu, TUCSAmark’ın 3. revizyonu ve EN 729 standardının ISO 3834 standartları olarak revizyonlarıyla yakın zamanlarda olması hoş bir tesadüf olmuştur. Standartlardaki revizyonlarla birlikte TUCSAmark programının da revizyonu yapılmıştır. Yeni versiyonda bu değişikliklerin yanısıra TS CEN/TR 13833 Yapı Müteahitlik İşletme Yeterliliği, TS EN 1090 Çelik Yapı İşleri İçin Teknik Gerekler standarı da son revizyon denetimlerde kullanılmaktadır.

Bu değişiklikler TUCSAmark belgelendirme programını yukarıda saydığımız standartlar doğrultusunda yapılmasını ve belgelendirmesini sağlamıştır. Ülkemizde ilerde muhtemel çıkabilecek zorunlu belgelendirmeler için önhazırlık ve TUCSAmark üye firmaları bu sürece en iyi şekilde hazırlanacağı denetimler olarak da düşünülmelidir.

Çelik yapıların CE markalanmasıyla ilgili direktif ve standartların görüşüldüğünü biliyoruz, aslında Bureau Veritas olarak yapmış olduğumuz denetimlerde firmaların kalite sistemleri ve muhtemel gelecek direktifler için altyapıları sorgulanmaktadır, üye firmalar için TUCSAmark’tan belgelendirme yapılmasının yanısıra bu sürece hazırlanmalarında zayıf ve güçlü yönlerini görmektedirler.

3. revizyona göre yapılacak denetimlerde Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından hazırlanmış Yapı Çeliği İşleri Teknik şartnamesi’nde gösterilen kriterler esas alınmaktadır. Bu kriterler daha önce bilgi ve deneyimlerimizle yapılırken yeni süreçte tüm denetim aşamaları uluslararası standartlar esas alınarak yapılmaktadır. Bunu bir örnekle anlatmak istiyorum, denetimler sırasında firmalarımızdan kullanılacak malzemelerin sertifikalarını talep etmekteydik fakat malzeme sertifikasyonunun hangi standarda göre olacağını bizler deneyimlerimizi kullanarak istiyorduk, yeni programda firmanın klaslandırmasına göre EN 10204 standardında gösterilen 3.1 veya 3.2 sertifikalarının hangisi olması gerektiği açıkça belirtilmektedir. Bu, firmanın denetime hazırlanmasında hem de Bureau Veritas’ın yaptığı denetimi daha tanımlı hale getirmiştir.

TUCSAmark 3. revizyondaki bir vurguyu yapmak istiyorum, belgelendirme denetimlerinde ISO 3834 belgelendirmesi firmanın klaslandırımasına göre talep edilmektedir, eğer firma belgeli değilse bir alt sınıftan belgelendirilecektir, örneğin firma EXC 3 olarak yeterli görülmüşse fakat ISO3834 belgelendirmesi yok ise bir alt sınıf olan EXC 2 olarak belgelendirilecektir. Türk Yapısal Çelik Derneği son revizyonuyla sertifikalı firmaların diğerlerinden farklı olduğunu vurgulamak istemektedir, bu noktada firmalara ISO 3834 sertifikasyonlarını bir an önce tamamlamalarını tavsiye etmekteyim.

3. revizyonun bence en büyük avantajlarından birisi hazırlık yapılırken firmaların elinde Yapı Çeliği işleri Teknik şartnamesi gibi bir dökümanın olması, hem hazırlık için bir guide oluşturacak hem de eksik veya zayıf süreçlerin ne şekilde tamamlayacağını gösterecektir. Ayrıca denetim sırasında gruplara göre hazırlanmış check listlerimiz bulunmaktadır, bu check listlerde gösterilen başlıklarla denetimlere girmektedir. Yapı Çeliği İşleri Teknik şartnamesi çok kullanışlı bir doküman, satın alma sürecinden başlayan montaja kadar tüm süreçlerde uluslararası gereklilikleri tanımlamıştır. şartnamenin hazırlanmasında emeği geçen tüm personele de bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum, Denetime girecek firmaların denetim hazırlıklarını yukarda bahsetiğim Yapı Çeliği İşleri Teknik şartnamesi ve Bureau Veritas tarafından hazırlanan check list’e göre hazırlanabilirler. Bugüne kadar 40’ın üzerinde TUCSAmark denetimi yaptım, firmalar denetim öncesinde endişelenmekteler ve denetimlerin çok stresli olacağını düşünüyorlar, ayrıca denetimde de bir uygunsuzluğun olmaması ve hemen akabinde sertifikayı almak için telaşlandıklarını da gözlemliyorum. Denetime başladığımız ilk bir kaç saat bunu hemen hemen tüm firmalarda hissetim, daha sonra yaptığımız denetimleri gördüklerinde bunun klasik bir uygunsuzluk/eksiklik aramak yerine firmalara zayıf yönlerini iyileştirme ve kalite sistemlerine ek değer katılması için eğitim havasında geçen denetimler olduğunu görünce, denetimin boyutu değişmekte, hatta bazı denetimlerde firmalar denetim öncesinde eksik/zayıf yönlerini bizlere aktarmakta ve çözüm için destek istemektedir.

Son olarak denetime girecek firmalara bir tavsiyem olacak, planlama sonunda belirlenecek denetim personeliyle telefonda bir önkonuşma yapabilirlerse, denetim personelinin pozitif yaklaşımı ve denetimde yapılacakların önbilgisini alabilirler. Ayrıca raporlarda yazdığımız konuları bir eksiklik olarak değil, kalite sistemlerine verilebilecek bir ek katkı olarak algılamalarını isteyeceğim. şimdiden TUCSAmark’ın 3. revizyonunun hepimize daha faydalı olacağını ümit eder, işlerinizde kolaylıklar dilerim.

Selçuk Özdil

Türk Yapısal Çelik Derneği TUCSAmark Teknik Komitesi

Mehmet Bey işin teknik yanını çok güzel özetlemiş. Ben teknik ve pazarlama yönünden çok önemli olan bir noktayı tekrar vurgulamak isterim. Teknik yönden önemli bir farklılık yeterlilik göstergesine eklenen EXCn (n=1 - 4 arası, artan zorluk yönünde) Uygulama Sınıfı derecelendirmesidir. Geçtiğimiz yıl Türk Standardı haline de gelen TS EN 1090-2 kullanım, önem, yükleme ve üretimin karmaşıklılığına göre yapının gerektirdiği EXCn sınıfını beliriliyor. Dernek de üyelerine yapabilecekleri en yüksek EXCn sınıfını denetim sonucu belirleyip belgelerinde gösteriyor. Böylece yatırımcılar yapısının gerektirdiği işleri yapabilecek teknik şartlarda eşit kuruluşlar arasından seçim yapabilecekler. Üyelerimiz ise yatırımcılara değerlendirmelerini somut ölçütlere göre yapabilmeleri için TUCSAmark programını önerebilirler. Böylece yetenekleri eşit olmayan kuruluşlarla karşılaştırılmaktan kurtulabilirler. Tabii bu Dernek ve üyelerin elele vererek yapması gereken bir pazarlama çalışması ve sektörün geleceği ve çelik yapıların güvenirliği açısından çok önemli bir çalışma.

Çalışmanın yönetsel yanında eski programda çalışmayan veya gerek olmayan bilgiler çıkarılarak yerlerine yeni ama kuruluş hakkında daha hayati bilgiler kondu. Eski programdaki bilgi ve belge istekleri TUCSAmark komitesinin kendi deneyim ve kararları uyarınca belirlenmiş ve üyelerle konuşularak kesinleştirilmişti. şimdiyse Mehmet Bey'in de belirttiği gibi bu konu için geliştirilmiş CEN TS 13833 standardını temel aldık. İşin hoşumuza giden yanı temelde ilk sürümlerde de yeni standarda çok yakın bir yönetsel program oluşturmuş olduğumuzu görmek oldu. Yeni programda yeterlilik verilecek kuruluşun finansal yeterliliği daha belirgin kriterlerle değerlendiriliyor ve bunların belgelenmesi de isteniyor. Belgelendirmeler resmi kuruluşlardan alınan belgelerle desteklenmesi isteniyor. Üyelerimizin bu kadar belge yükünden sıkılabileceklerini biliyoruz ama varmak istediğimiz değerlendirme sonuçlarının sağlıklı olması açısından bu zahmete değeceği konusunda anlaşılacağımızı umuyorum. Zaten istenen belgelerin alınması zor değil. Bu sürümün başlangıç aşamasında üyelerimizin tüm soru ve önerilerine de açığız. Önerileri derleyip belli aralıklarla programı gözden geçirirken kullanacağız.

Biraz da işin pazarlama yönünden konuşursak... TUCSAmark ciddi bir yeterlilik programı haline geldi. Programımızın birinci sürümündeki isteklerimizin zaman içinde standartlar haline gelmesi de doğru yönde ilerlediğimizin en iyi belirtisi. Artık programı aranır ve vazgeçilmez hale getirmenin zamanı geldi. Bunun için çok yönlü bir tanıtım programı düşünüyoruz. İlk olarak en etkili yöntem olarak doğrudan tanıtım atağına geçmemiz gerek. Derneğin belirleyeceği ve üyelerimizin önereceği yatırımcı adreslerine (ama yetkili kişi isimleriyle birlikte) doğrudan tanıtım mektuplarını ve destekleyici broşürleri postalamak. İlgi gösteren yatırımcıları arayarak veya ziyaret ederek programın bilinirliğini arttırmak. İkincisi üyelerimiz her fırsatta yatırımcı kuruluşları programın varlığından ve kendi belgelerinden haberdar etmeliler. Programın yatırımcıya sağlayacağı çok önemli fırsatları anlatmalılar. Aynı şeylerin tarafsız bir ağızdan yapılmasını istiyorlarsa Dernekten destek isteyebileceklerini akıldan çıkartmasınlar. Üçüncü olarak seçilecek ortamlarda reklam vermek düşünülebilir. Ancak Derneğin sınırlı parasal olanakları düşünülerek bu seçimin çok isabetli yapılması gerekiyor. Dördüncü aşamada da Derneğin Yeterlilik Kuruluşu haline gelerek verdiğimiz belgenin kamuda kabulünün önünü açmak, zorunlu olmasa bile gerekli belgeler arasına girebilmek.

Basındaki haberler doğru ise yüklenicilere yeterlilik verecek yetkili kuruluşlar için bir kanun çalışması var. Zaten biz çok önceden bu gelişmenin başlangıcında bakanlık uzmanlarıyla görüşmüş, onların üzerinde çalıştıkları konuları yeni program sürümüne dahil etmiş bulunuyoruz. Dileğimiz Dernek olarak böyle bir kuruluş çalışması içine girebilmektir.

Sıralı olmak zorunda olmamakla birlikte son olarak da TUCSAmark'ın yurtdışında tanınırlığını sağlamaktır. Bunu için de WEB sitemizi yeniden elden geçiriyoruz. Sayfalarımızın ingilizce sürümleri de olacak, ayrıca uluslararası toplantılarda tanıtım sunumları yapmak ve TUCSAmark'ı Turquality kapsamına sokma çalışmalarımız var.

2003 yılından beri TUCSA üyelerine verilmekte olan TUCSAmark Yapısal Çelik Yeterlilik Belgesi firmaların yalnız teknik yeterliliklerini değil, aynı zamanda finansal güç ve deneyimleri açısından da ne büyüklükte işlere talip olabileceklerini belirlemektedir.

Yukarıda belirtilen özellikleri nedeniyle, bu yıldan itibaren yatırımcı ve yüklenicilerin işin kolaylaştırma üzere ihaleye giren çelik yapılarla ilgili firmaların yeterliliklerini profesyonelce belirlemek üzere TUCSAmark Yapısal Çelik Yeterlilik Belgesi verilmesi planlanmaktadır.

Yeterlilik Belgesi hakkında daha fazla bilgi almak, YAÇEM’i ziyaret ederek görüşmek veya teklif istemek için Bilgi ve Teklif Formu’nu doldurunuz.

  1. (gerekli)
  2. (gerekli)
  3. (gerekli)
  4. (gerekli)
  5. (e-posta gerekli)
  6. (gerekli)
  7. E-BÜLTEN İSTİYORUM