Gerçek ve tüzel tüm kişiler arasındaki hukuki ilişkilerden doğan anlaşmazlıkların, icra ve mahkemelere başvurulmaksızın tahkim usulüyle çözümlenmesi için TUCSA tarafından tahkim hizmeti verilmektedir. Kâr amacı gütmeyen bu hizmetin amacı; uzman hakemlerin yardımıyla sektör paydaşlarının sorunlarının süratli bir şekilde çözümlenmesine yardımcı olmaktır.

Yukarıda belirtilen anlaşmazlıkların, TUCSA tahkimi ile çözüleceğine dair tahkim sözleşmelerine göre yürütülecek tahkim işlemlerinde TUCSA Hakem Heyetinin görevlendirilmesi, başkan ve üyelerinin seçimi, görevleri, yetkisi, çalışma yöntem ve esasları, üyelerin reddi veya çekinmesi, tanık ve bilirkişi delillerine başvurma usulleri ile sair delillerin toplanması, ödenecek hakem ücretleri ve giderlerin ve sair ilgili işlemlerin usul ve esasları TUCSA Tahkim Yönergesi kapsamında açıklanmaktadır.

TUCSA tahkim hizmetinden, aşağıda belirtilen anlaşmazlıkların çözümlenmesinde yararlanılabilir:

1. TUCSAmark belgelendirme işlerine ilişkin itirazlarda,
2. Sözleşmelerinde TUCSA tahkimini öngören taraflar arasında veya
3. Sözleşmesinde olmasa dahi, mutabakat ile TUCSA tahkimini isteyen taraflar arasında.

Anlaşmazlığın tahkim usulüyle çözümlenmesi için, tahkim konusunda aşağıdaki hususların taraflar arasındaki sözleşmede yazılı şekilde açık ve kesin olarak belirtilmesi gerekmektedir.

“Bu sözleşmenin yorum ve yürütülmesinden kaynaklanan her türlü anlaşmazlık öncelikle taraflar arasında en az 1 ve en çok 3 ay sürecek yüz yüze görüşmelerle ve dostane bir biçimde çözülmeye çalışılacaktır. Bu süre, bir tarafın diğer tarafa yapacağı ilk görüşme teklifinden itibaren işleyecektir.

Dostane biçimde çözülemeyen anlaşmazlıkların halli için tahkim yoluna gidilecektir. Tahkim yargılamasını konunun özelliğine bağlı olarak mühendisler veya hukukçu, mali müşavir ve mühendis gibi değişik dallardaki uzmanları kapsayan, ehil 3 kişiden oluşturulacak Hakem Heyeti yürütecek olup, hakemlerin seçimine dair hak ve yetkinin TUCSA Yönetim Kurulu’na ait olduğu konusunda taraflar mutabıktırlar. TUCSA Yönetim Kurulu, konunun özelliğine göre hakem sayısını değiştirme yetkisini haizdir. Tahkim yoluyla uyuşmazlığın halli için dava dilekçesi ile TUCSA Yönetim Kurulu’na başvurulmasını müteakiben ilk 3 toplantısından birinde verilecek görev kararı ile dava açılmış ve tahkim başlamış sayılacaktır. Bu tarihten itibaren 18 ay içinde uyuşmazlık Hakem Heyeti kararı ile çözülecektir.

Hakem yargılamasında HMK, TUCSA Tahkim Yönergesi, TUCSA Yazı İşleri Yönergesi, TUCSA Yargı Giderleri Tarifesi, TUCSA Hakem Ücret Tarifesi, TUCSA Bilirkişi Ücret Tarifesi ve boşluk kalması halinde ICC kuralları, ticari örf ve adetler ile teamüller uygulanacaktır. Taraflar anılan ve ekte bulunan yönergeleri ve tarifeleri okuyarak içerdikleri hükümlerin tamamen geçerli olduğunda ve muhtemel uyuşmazlıklarda uygulanması gerektiklerinde mutabık kalmışlardır.

Hakem yargılaması için ödenecek tüm ücret ve gider avansları davacı tarafa ait olup, bu tutarlar hakem başvurusu esnasında defaten TUCSA banka hesabına (IBAN: TR …) yatırılacaklar, aksi halde başvuru yapılmamış sayılacak ve tahkim yargılaması başlatılmayacaktır.

Dava konusunun 50.000.-TL ve altında kalması halinde Hakem Heyeti tarafından verilen kararlar kesindir. Dava konusunun 50.000.-TL ve üzerinde olması halinde ise, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde TUCSA Yönetim Kurulu nezdinde karara itiraz edilebilir. İtiraz üzerine en geç 3 ay içinde red veya itirazın kabulü ile kararın düzeltilmesi şeklinde karar verilir ve karar kesinleşir.”

Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak, YAÇEM’i ziyaret ederek görüşmek için lütfen Bilgi Talep Formu’nu doldurunuz.